Cabot

Asistență proceduri APA și MAP

cabot-servicii-asistență-proceduri

Ce opțiuni am la dispoziție în situația în care nu primesc un răspuns favorabil la contestație?
Cum pot evita în viitor litigiile cu organele fiscale?

În afară de acțiunea în instanță pe care o pot accesa contribuabilii care au primit o decizie negativă de soluționare a contestației, procedura amiabilă (MAP sau Mutual Agreement Procedure) reprezintă un alt instrument avut la dispoziție de societățile care au primit ajustări ale prețurilor de transfer în cazul tranzacțiilor transfrontaliere pentru a evita dubla impunere.

De exemplu, ceea ce s-a impus suplimentar în România ca urmare a unei inspecții fiscale poate fi dedus la calculul bazei impozabile în jurisdicția fiscală cu care contribuabilul local la nivelul căruia s-a efectuat ajustarea a încheiat tranzacții transfrontaliere. Astfel că, la nivel de grup, impactul ajustării efectuate de autoritățile locale va fi zero (exceptând penalitățile și dobânzile de întârziere și având în vedere perioada de timp de minim 2-3 ani în care se va efectua ajustarea corespondenței).

În prezent, legislația internă menționează două forme pentru derularea procedurii amiabile:

  • Procedura amiabilă inițiată în baza convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state și
  • Procedura amiabilă derulată în baza Convenției privind eliminarea dublei impunerii în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (90/436/CEE) – Convenția de arbitraj aplicabilă doar Statelor Membre ale Uniunii Europene.

Un contribuabil poate solicita inițierea unei proceduri amiabile în baza convenției de evitare a dublei impuneri, dacă respectivul tratat conține prevederi în acest sens. În conformitate cu Convenția Model OECD și Convenția de Arbitraj, persoana afectată poate iniția procedura amiabilă în termen de 3 ani de la prima notificare a acțiunii din care rezultă o dublă impunere.

În cazul în care convențiile bilaterale de evitare a dublei impuneri conțin prevederi diferite privind termenul limită de 3 ani vor fi aplicate acele prevederi.

Solicitarea de inițiere a procedurii amiabile poate fi depusă indiferent dacă persoana afectată sau care urmează a fi afectată de dubla impunere a recurs la căile de atac disponibile în temeiul dreptului intern, prin intermediul unei proceduri administrative și judiciare!

În eventualitatea în care contribuabilul la nivelul căruia s-a efectuat ajustarea, a recurs simultan la căile de atac disponibile în temeiul dreptului intern, termenul pentru derularea procedurii amiabile poate fi suspendat pe perioada derulării procedurii administrative sau judiciare până la emiterea unei decizii definitive și irevocabile.

În situațiile de dublă impunere în care persoana afectată a solicitat inițierea procedurii amiabile în baza Convenției de arbitraj, în situația în care administrațiile fiscale implicate nu ajung la un acord amiabil în termen de 2 ani de la inițierea cazului, persoana afectată de dubla impunere poate solicita inițierea procedurii de arbitraj.
Sursa: ANAF

Mai multe date despre cererea pentru inițierea procedurii amiabile și ce trebuie să includă aici.

Un alt instrument avut la dispoziție de contribuabili pentru a evita controalele fiscale și ajustările asociate prețurilor de transfer este acordul de preț în avans.

APA (Advance Pricing Agreement sau Acordul de preț în avans) reprezintă actul administrativ fiscal emis de ANAF în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea condițiilor și modalităților în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, prețurile de transfer, în cazul tranzacțiilor viitoare efectuate între persoane afiliate.
Informații privind procedura de solicitare și documentația necesară sunt conținute în Ordinul Președintelui ANAF nr 3735/2015 pentru aprobarea procedurii privind emiterea și modificarea acordului de preț în avans, precum și conținutul cererii de emitere și modificare a acordului de preț în avans.

Procedura pentru APA este initțiată de contribuabil, prin depunerea unei cereri pentru emiterea APA, cerere ce poate fi precedată de o discuție preliminară cu autoritatea fiscală, la solicitarea contribuabilului.

Acordul (APA) poate fi unilateral, bilateral sau multilateral și poate fi emis pentru o perioadă de pana la 5 ani. Acesta este opozabil și obligatoriu pentru autoritățile fiscale, atâta timp cât sunt respectați termenii și condițiile în care acesta a fost emis. Pentru evaluarea respectării condițiilor, contribuabilul trebuie să depună la autoritatea fiscală un raport anual.

Termenul pentru emiterea unui acord de preț în avans este de 12 luni în cazul acordului unilateral și 18 luni, în cazul unui acord bilateral sau multilateral. În cazul contribuabililor mari și pentru o valoare consolidată a tranzacțiilor anuale de peste 4 mil EURO, taxa pentru emiterea unui APA este de 20.000 Euro, iar taxa de modificare a acestuia este de 15.000 Euro. Pentru restul contribuabililor, taxa pentru emiterea acestuia este de 10.000 Euro, respectiv 6.000 Euro pentru modificarea acestuia.

Sursa: ANAF

Mai multe date despre APA – aici.

Cele mai recente proiecte în cadrul cărora Cabot Trasfer Pricing a furnizat sau furnizează servicii de asistenta MAP și APA sunt prezentate aici.

Cere ofertă