Cabot

Contestații și asistență juridică

cabot-servicii-redactare-contestații

Ce căi de atac am la dispoziție dacă rezultatele controlului de prețuri de transfer implică o ajustare a veniturilor / cheltuielilor de către organele de control fiscal?

Contribuabilii au la dispoziție 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal să depună contestație la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat.

Dacă în actul administrativ fiscal nu au fost menționate: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația, aceasta poate fi depusă în termen de 3 luni de la data comunicării actului administrativ fiscal atacat.

Contestația se formulează în scris și va cuprinde:

  • Datele de identificare a contestatorului;
  • Obiectivul contestației;
  • Motivele de fapt și de drept;
  • Dovezile pe care se întemeiază;
  • Semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia. Dovada calității de împuternicit al contestatorului persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

Organele de inspecție fiscală care au întocmit actul administrativ fiscal atacat vor analiza contestația primită și vor întocmi referatul cu propuneri de soluționare având în vedere atât elementele noi aduse prin documentația anexată contestației cât și argumentele aduse împotriva motivului de fapt și temeiului de drept înscrise în actul administrativ fiscal.

Dosarul contestației și referatul cu propunerile de soluționare se vor înainta organelor de soluționare a contestațiilor competente. Acestea din urmă au la dispoziție termenul minim de 45 de zile pentru a soluționa contestația, dar nu mai mult de termenul maxim de 6 luni atunci când sunt solicitate probe suplimentare de la autorități din alte state.

Prin decizie, contestația poate fi admisă, în totalitate sau în parte, ori respinsă. În cazul admiterii contestației se decide, după caz, anularea totală sau parțială a actului atacat.

Prin decizie se poate desființa, total sau parțial, actul administrativ atacat în situația în care nu se poate stabili situația de fapt prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent și de contestator. În acest caz, organul fiscal competent urmează să încheie un nou act administrativ fiscal care trebuie să aibă în vedere strict considerentele deciziei de soluționare a contestației.

În situația nesoluționării contestației în termen de 6 luni de la data depunerii, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instanței de contencios administrativ.

De asemenea, în cazul deciziei negative de soluționare a contestației, contestatorul (contribuabilul) se poate adresa către instanța judecătorească de contencios administrativ competentă în termen de 6 luni de la primirea deciziei de soluționare.

Cabot Transfer Pricing a încheiat o alianță strategică cu societatea de avocatură BirișGoran cu care colaborează în cadrul asistenței la control, la contestație și mai ales, în instanță judecătorească de contencios administrativ.

Cere ofertă