Ce cai de atac am la dispozitie daca rezultatele controlului de preturi de transfer implica o ajustare a veniturilor / cheltuielilor de catre organele de control fiscal?

Contribuabilii au la dispozitie 45 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal sa depuna contestatie la organul fiscal emitent al actului administrativ fiscal contestat.

Daca in actul administrativ fiscal nu au fost mentionate: posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia, aceasta poate fi depusa in termen de 3 luni de la data comunicarii actului administrativ fiscal atacat.

Contestatia se formuleaza in scris si va cuprinde:

  • Datele de identificare a contestatorului;
  • Obiectivul contestatiei;
  • Motivele de fapt si de drept;
  • Dovezile pe care se intemeiaza;
  • Semnatura contestatorului sau a imputernicitului acestuia. Dovada calitatii de imputernicit al contestatorului persoana fizica sau juridica, se face potrivit legii.

Organele de inspectie fiscala care au intocmit actul administrativ fiscal atacat vor analiza contestatia primita si vor intocmi referatul cu propuneri de solutionare avand in vedere atat elementele noi aduse prin documentatia anexata contestatiei cat si argumentele aduse impotriva motivului de fapt si temeiului de drept inscrise in actul administrativ fiscal.

Dosarul contestatiei si referatul cu propunerile de solutionare se vor inainta organelor de solutionare a contestatiilor competente. Acestea din urma au la dispozitie termenul minim de 45 de zile pentru a solutiona contestatia, dar nu mai mult de termenul maxim de 6 luni atunci cand sunt solicitate probe suplimentare de la autoritati din alte state.

Prin decizie, contestatia poate fi admisa, in totalitate sau in parte, ori respinsa. In cazul admiterii contestatiei se decide, dupa caz, anularea totala sau partiala a actului atacat.

Prin decizie se poate desfiinta, total sau partial, actul administrativ atacat in situatia in care nu se poate stabili situatia de fapt prin raportare la temeiurile de drept invocate de organul competent si de contestator. In acest caz, organul fiscal competent urmeaza sa incheie un nou act administrativ fiscal care trebuie sa aiba in vedere strict considerentele deciziei de solutionare a contestatiei.

In situatia nesolutionarii contestatiei in termen de 6 luni de la data depunerii, contestatorul se poate adresa, pentru anularea actului, instantei de contencios administrativ.

De asemenea, in cazul de deciziei negative de solutionare a contestatiei, contestatorul (contribuabilul) se poate adresa catre instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta in termen de 6 luni de la primirea deciziei de solutionare.

Cabot Transfer Pricing a incheiat o alianta strategica cu societatea de avocatura Biris Goran cu care colaboreaza in cadrul asistentei la control, la contestatie si mai ales, in instanta judecatoreasca de contencios administrativ.